top of page

DVARIM

1. Dvarim

3. Ekev

5. Choftim

7. Ki Tavo

9. Vaieleh

11. Zot Aberaha

2. Vaethanan

4. Ree

6. Ki Tetzé

8. Nitsavim

10. Aazinu

bottom of page